Promocje
142. Si - perfumy damskie - 33ml
142. Si - perfumy damskie - 33ml

14,99 zł

Cena regularna: 17,99 zł

Najniższa cena: 17,99 zł
szt.
187. Tresor - perfumy damskie - 33ml
187. Tresor - perfumy damskie - 33ml

14,99 zł

Cena regularna: 17,99 zł

Najniższa cena: 17,99 zł
szt.
209. My Day - perfumy damskie - 33ml
209. My Day - perfumy damskie - 33ml

14,99 zł

Cena regularna: 17,99 zł

Najniższa cena: 17,99 zł
szt.
036. Your Euforia Women - perfumy damskie - 33ml
036. Your Euforia Women - perfumy damskie - 33ml

14,99 zł

Cena regularna: 17,99 zł

Najniższa cena: 17,99 zł
szt.
078. Crystal - perfumy damskie - 33ml
078. Crystal - perfumy damskie - 33ml

14,99 zł

Cena regularna: 17,99 zł

Najniższa cena: 17,99 zł
szt.
132. Noir - perfumy damskie - 33ml
132. Noir - perfumy damskie - 33ml

14,99 zł

Cena regularna: 17,99 zł

Najniższa cena: 17,99 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - SMELLME.PL

Spis Treści: 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki techniczne składania zamówień 
 3. Rejestracja
 4. Zamówienia
 5. Cena produktów oraz formy płatności 
 6. Reklamacje 
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Ochrona danych osobowych 
 9. Postanowienia końcowe 
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.smellme.pl jest prowadzony przez firmę BJW SOLUTIONS Bartłomiej Walaszczyk z siedzibą przy ul. Błońska 21a, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342411453, zwany dalej „sprzedawcą” lub „sklepem”

 

W celu nawiązania kontaktu ze sprzedawcą, prosimy o kontakt mailowy pod adresem - bok@smellme.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 

  1. Ustala się następujące znaczenie słów dla poszczególnych podmiotów
   1. REGULAMIN - niniejszy dokument, w którym jest zawarta treść regulaminu
   2. KLIENT - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, nie posiadająca osobowości prawnej , a posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie  dokonuje zakupu w sklepie internetowym. 
   3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA - osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem wskazanej działalności. 
   4. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, korzystającym ze sklepu internetowego w celach nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. 
   5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI - Towary wymienione i opisywane na Stronie Internetowej
   6. TOWAR, PRODUKT - rzecz ruchoma, przeznaczona na sprzedaż w celach zarobkowych, prezentowana w Sklepie Internetowym, którego tyczy się Umowa Sprzedaży.
   7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
   8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.smellme.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie. 
   9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. 
   10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.smellme.pl należący do firmy BJW SOLUTIONS Bartłomiej Walaszczyk.
  2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi jest możliwe po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych. 
  3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą. 
  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep Smell Me jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 1. WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu:
   1. Podłączenie do internetu 
   2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka 
   3. Aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto toczy elektronicznej 
   4. Włączona obsługa Cookies i Java Script 
   5. Program do odczytu plików formatu PDF
  2. W razie korzystnia przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonej powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg składania Zamówienia. 
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach Produktów. 
 2. REJESTRACJA 
  1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa 
  2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, którym Klient podaje niezbędne dane identyfikujące (imię, nazwisko) adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny regulamin sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem. 
  3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta. 
  4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: bok@smellme.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 
  5. Sklep dopuszcza składnie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia. 
 3. ZAMÓWIENIA
  1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
  2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”) Klien potwierdza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zamówienia. 
  3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
  4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
  5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
  6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka.
  7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów.
  8. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy: 
   1. częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
   2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
   3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.
   4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
  1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
  2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, InPost),
   2. za pośrednictwem Paczkomatów Inpost,
   3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
  3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
   1. Przelew tradycyjny,
   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal - obsługę płatności prowadzi PAYPAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. EMILII PLATER 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252406419, REGON 141108225.
   3. Płatność w opcji za pobraniem (gotówką lub - jeżeli kurier będzie dysponował terminalem - także kartą płatniczą).
  5. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
  6. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy.
  7. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.
  8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  9. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 5. REKLAMACJE
  1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego towaru, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
  3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na bok@smellme.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
  6. Jeżeli Klientem jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
  9. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
  10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: bok@smellme.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
  3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
   1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sklepu. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania).
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
  7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT: 

BJW SOLUTIONS BARTŁOMIEJ WALASZCZYK 

ul. Błońska 21a 

05-830 Nadarzyn 

www.smellme.pl

bok@smellme.pl

 

–    Ja………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ……………………………
 2. ……………………………
 3. ……………………………
 4. ……………………………
 5. ……………………………
 6. ……………………………

 

–    Data zawarcia umowy (zakupu) ….……………..…….odbioru…………..…………..

–    Imię i nazwisko konsumenta  ………………………………………………

 

–    Adres konsumenta  ……..………………………………………………

 

 

DATA I PODPIS: 

 

 

………………………………..

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium